Eyob Teshome

Portrait of Eyob Teshome
Computer Science, Freshman